Wythnos Siarad Arian

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Dyma pam rydym bob blwyddyn yn annog pobl i fod yn agored am eu cyllidau. Trwy gael sgwrs, gallwch wella’ch lles corfforol, meddyliol, ac ariannol.

 

Wythnos Siarad Arian 2022: 7 Tachwedd.

Mae addysg ariannol gartref neu ysgol yn paratoi’r ffordd i blant a phobl ifanc ar gyfer dyfodol ariannol mwy disglair, ond nid yw miliynau o rieni a gofalwyr yn siarad yn agored â’u plant am faterion ariannol.

Cadw’n dawel am arian?

Defnyddiwch y teclyn Cam wrth Gam O’r Soffa i Ffitrwydd Ariannol ar wefan HelpwrArian i’ch helpu i ddechrau sgwrs am arian gyda phlant 3+ oed.

 

Defnyddiwch ein pecyn cyfranogi i’ch helpu i ddechrau sgwrs mewn unrhyw sefyllfa, gan gynnwys:

Lawrlwytho

Wrth i ni adfer o’r pandemic COVID-19, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cael y cymorth i’r pryderon ariannol y mae wedi’u dwyn i’r amlwg.

Mae effaith y pandemig wedi ei gwneud yn bwysicach byth i ddechrau sgyrsiau am arian.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:

  • yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell â llai o risg
  • yn mwynhau perthnasau personol cryfach
  • yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian da gydol oes
  • yn teimlo llai o straen a phryder, a’u bod â mwy o reolaeth.

Mae meithrin sgyrsiau am arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag a ddaw ar ein traws yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein canllawiau ar-lein i’ch helpu i ddechrau sgyrsiau am arian â’ch:

Os yw eich partner neu’ch teulu’n rheoli eich mynediad i’ch arian, neu’n mynd i ddyled yn eich enw, mae’n gamdrin ariannol. Ond nid oes angen brwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Dyma rai o’r pethau gallwch wneud a ble i fynd am help a chymorth.

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol