Siarad Arian Siarad Phensiynau

Wythnos Siarad Arian Siarad Phensiynau: 18-22 Tachwedd 2019

Ydych chi’n gofalu am eich lles ariannol? Gall siarad am arian helpu ein hiechyd, ein cyfoeth a’n perthnasoedd.

Nod Wythnos Siarad Arian, Siarad Phensiynau yw annog pawb i fod yn agored am eu cyllid. Gall trafod arian ac arbedion pensiwn deimlo tabŵ ond mewn gwirionedd gall rhannu meddyliau am eich arian, boed yn dda neu’n ddrwg, fod yn werthfawr iawn.

Gall dreulio ychydig o amser yn siarad, arwain at newid eich arferion, deall eich amgylchiadau yn well neu benderfynu cael help gan arbenigwr. Ac os daw’r sgwrs honno’n sgwrs reolaidd, dim ond cynyddu y gall y buddion hynny.

Mae Wythnos Siarad Arian, Siarad Phensiynau yn digwydd rhwng 18-22 Tachwedd 2019 ond mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, sy’n dod â’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Y Gwasanaeth Cynghori ar Phensiynau a Pension Wise at ei gilydd, yma i’ch helpu gyda’ch cwestiynau a’ch problemau trwy gydol y flwyddyn.

Mae siarad yn agored am arian yn bwysig i’n hiechyd, ein cyfoeth a’n perthnasoedd.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad yn agored:

  • yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell â llai o risg
  • yn cael perthnasoedd personol cryfach
  • helpu eu plant ffurfio arferion arian da gydol eu hoes
  • teimlo llai o straen neu bryder a mwy o reolaeth.

Mae cynnwys sgyrsiau arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag mae’r dyfodol yn taflu atom. Os nad ydym wedi paratoi, gallwn ei chael hi’n anodd ymdopi pan fydd bil annisgwyl yn cyrraedd, neu pan fydd digwyddiad bywyd yn newid popeth.

Eleni rydym hefyd yn atgoffa pawb i dreulio peth amser i siarad am phensiynau, p’un a ydych eisoes yn cynilo mewn i un ai peidio. Mae gan ein gwefan Gwasanaeth Cynghori Ariannol lawer o ganllawiau, teclynnau a chyfrifianellau i’ch helpu dechrau, gwirio a ydych ar y trywydd iawn a chyfrifwch faint y bydd angen i chi fyw arno pan fyddwch yn ymddeol.

Os nad yw’n teimlo’n iawn siarad â rhywun arall ar hyn o bryd, mae yna un person y gallwch ddechrau â nhw, chi. Gall cael sgwrs am arian gyda chi’ch hun – trwy ysgrifennu’r hyn sydd ei angen arnoch, yr hyn rydych ei eisiau a sut y gallech gyrraedd eich nodau – eich helpu cymryd rheolaeth. Mae gennym ganllaw ar wneud rhestr wirio a dechrau arni.

Canllaw: Sut i siarad am arian

 
 

Mae wyth o bob deg oedolyn sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl yn dweud bod pryderon ariannol wedi gwaethygu eu hiechyd.

Gall fod yn agored am eich pryderon ariannol leihau straen a’ch helpu i ffocysu mwy o’ch egni ar wella. Mae wyth o bob deg o bobl sy’n cael cyngor am eu dyledion yn dweud eu bod yn teimlo llai o straen, yn llai pryderus ac yn rheoli eu bywydau yn fwy.

Gallwch ddefnyddio ein canllaw i gael awgrymiadau gwych ar sut i ddelio ag arian pan fyddwch yn teimlo’n isel, gan gynnwys pethau ymarferol y gallwch ofyn i ffrindiau a theulu eu gwneud i helpu.

Edrychwch ar wefan Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian hefyd. Mae’n ddefnyddiol iawn os oes gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod diagnosis o broblem iechyd meddwl.

Problemau ariannol a lles meddyliol gwael

Mae gan bawb yr hawl i annibyniaeth ariannol, felly os yw’ch partner yn rheoli’ch arian neu’n cynyddu dyledion yn eich enw chi, mae hynny’n cam-drin ariannol.

Os ydych yn y sefyllfa hon, gallai siarad am arian achosi’ch partner wneud neu ddweud pethau sy’n eich rhoi mewn perygl o niwed meddyliol neu gorfforol.

Mae’n bwysig gwybod nad oes yn rhaid i chi frwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Defnyddiwch ganllaw’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar amddiffyn rhag cam-drin ariannol am bethau y gallwch eu gwneud a ble i gael help a chefnogaeth.

Canllaw: Amddiffyn rhag cam-drin ariannol

Weithiau, i gael pethau’n glir yn eich pen eich hun, neu ystyried eich opsiynau yn iawn mae’n well defnyddio arbenigwr annibynnol.

People talking
 

Os ydych eisiau arweiniad arbenigol ar bensiynau gallwch ddod o hyd i help trwy Pension Wise a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn gyda phensiwn cyfraniadau diffiniedig, gallwch drefnu apwyntiad cyfrinachol am ddim gydag arbenigwr Pension Wise i drafod eich opsiynau ar gyfer defnyddio’ch pot(iau) pensiwn pan fyddwch yn ymddeol. Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau neu ddefnyddio eu gwasanaeth gwe-sgwrs am unrhyw gwestiwn pensiwn ar unrhyw adeg yn eich bywyd.

Os ydych yn poeni am ddyled drafferthus ac yn ei chael hi’n anodd ei rheoli, gall gael cyngor dyled arbenigol eich helpu i deimlo llai o straen a phryder a chael mwy o reolaeth eto. Ni fydd cynghorydd dyled yn eich barnu a bydd yn eich helpu i ddod o hyd i’r ateb dyled sydd orau i chi. I ddod o hyd i gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar-lein, dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb gallwch ddefnyddio teclyn lleoli cyngor dyledion Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Os ydych eisiau cyngor penodol, yn enwedig am gynhyrchion ariannol, gall hefyd fod o fudd siarad â chynghorydd ariannol annibynnol. Gall cynghorydd da arbed arian a llawer o bryder i chi, yn enwedig os ydych yn delio â digwyddiad mawr fel ymddeol, mynd i gartref gofal, dod yn rhiant, neu wedi etifeddu cyfandaliad mawr.

Dewis cynghorydd ariannol

Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol