Gwybodaeth gyhoeddus

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus gael cynllun cyhoeddi. Mae ein cynllun cyhoeddi yn nodi’r wybodaeth y mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn argymell y dylai fod ar gael fel mater o drefn

Beth rydyn ni’n ei wneud a phwy ydyn ni

Gwybodaeth gorfforaethol

Gwybodaeth am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Gwybodaeth am adroddiadau a chyfrifon

Mae ein hadroddiadau archwilio ariannol a’n polisi treuliau staff ar gael ar gais gan contact@maps.org.uk

Rydym yn prosesu ceisiadau am wybodaeth os ydynt yn is na’n terfyn statudol o £450.

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

Rhestrau a chofrestrau

Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol